METHODIST TAMIL CHURCH – Nigdi, Pune

Choir Sunday


Harvest Festival 2019


WSCS-Nigdi 2019

WSCS-Nigdi 2019


WSCS-Bavdhan 2019

WSCS-Bavdhan 2019


Sports Day 2018

Sports Day 2018


25th Anniversary-2018

25th Anniversary-2018

2018 Events

2018 Events


2017 New year

2017 New year


2016 carol service

2016 carol service


2016 church day

2016 church day


WSCS 2016

WSCS 2016


Harvest Festival 2016

Harvest Festival 2016


Medical Camp 2015

Medical Camp 2015


2015 Tour Nov

2015 Tour Nov


Family Retreat 2015

Family Retreat 2015


//
//

2014 New year

2014 New year


Family Retreat 2014

Family Retreat 2014


2014 vbs

2014 vbs


17 Church Day

17 Church Day


17 Church Day

17 Church Day


Family Sunday

Family Sunday


Christmas Tree

Christmas Tree


Visit to orphanage

Visit to orphanage


Church Day

Church Day


Harvest Festival

Harvest Festival


Family Sunday (2009)

Family Sunday (2009)


Sale of work

Sale of work


Sale of work

Sale of work


Youth Sunday

Youth Sunday


World Sunday School Sunday

World Sunday School Sunday


Mission Field -Kolhapur

Mission Field -Kolhapur


Church under construction

Church under construction